สิ่งสำคัญในการตั้งหัวข้องานวิทยานิพนธ์ คือ ความแปลกใหม่ เพราะเป็นสิ่งที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้อ่านได้ เพราะจุดประสงค์ในการศึกษางานวิทยานิพนธ์ คือ

“การเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อเพิ่มการรับรู้ทางวิชาการหรือยกระดับผลงานทางวิชาการให้แวดวงทางวิชาการให้ดียิ่งขึ้น”

ฉะนั้น ในการที่จะตั้งหัวข้องานวิทยานิพนธ์ ให้ดึงดูดใจผู้อ่านได้อย่างไรนั้น บทความนี้เรามีเทคนิคสำคัญ ในการตั้งหัวข้อมาแนะนำ อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการตั้งหัวข้องานวิจัย หรือการเขียนบทความต่างๆ ได้อีกด้วย

1. อย่าตั้งเชิงวิชาการมากเกินต้องเน้นความแปลกใหม่

ทำงานวิจัย_เคล็ดลับการทำงานวิจัย_บริการงานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย ราคา_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_บริการงานวิทยานิพนธ์_บริการรับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_รับทำวิทยานิพนธ์_การทำงานวิทยานิพนธ์_งานวิทยานิพนธ์_บริการงานดุษฎีนิพนธ์_บริการรับทำดุษฎีนิพนธ์_รับทำดุษฎีนิพนธ์ ราคา_รับทำดุษฎีนิพนธ์_การทำงานดุษฎีนิพนธ์_งานดุษฎีนิพนธ์_บริการรับทำวิจัย.com_เทคนิคทำงานวิจัย_ปัญหางานวิจัย_ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_การทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโท_วิทยานิพนธ์ป. โท_การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย_วัตถุประสงค์การวิจัย_หัวข้องานวิทยานิพนธ์_หัวข้องานวิจัย_หัวข้องานดุษฎีนิพนธ์_หัวข้อวิจัย การท่องเที่ยว_วิจัยหัวข้อ
อ้างอิงจาก : www.unsplash.com

การเน้นความแปลกใหม่นั้นจะต้องเป็นสิ่งที่อยู่ในกระแสหรืออยู่ในสมัยนิยมด้วย โดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับยุคปัจจุบัน ซึ่งจะสามารถดึงดูดความสนใจของผู้อ่านได้ โดยเฉพาะผู้อ่านทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงของวิชาการ หรือผู้ที่อ่านศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับผลงานวิชาการในช่วงเริ่มต้น

การตั้งหัวข้องานวิทยานิพนธ์ที่ดีจำเป็นที่จะต้องตั้งหัวข้อให้สอดคล้องกับความนิยมหรือสอดคล้องกับความเป็นสมัยนิยม ซึ่งการทำงานวิทยานิพนธ์นั้นจำเป็นที่จะต้องทำสิ่งที่แปลกใหม่และไม่เคยมีใครศึกษาหรือค้นคว้ามาก่อน และจะต้องมีการอ้างอิงหรืออยู่ในภายใต้การพิมพ์ทางวิชาการด้วย

2. อย่าศึกษางานวิจัยที่เคยมีนักวิจัยทำไปแล้ว

ทำงานวิจัย_เคล็ดลับการทำงานวิจัย_บริการงานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย ราคา_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_บริการงานวิทยานิพนธ์_บริการรับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_รับทำวิทยานิพนธ์_การทำงานวิทยานิพนธ์_งานวิทยานิพนธ์_บริการงานดุษฎีนิพนธ์_บริการรับทำดุษฎีนิพนธ์_รับทำดุษฎีนิพนธ์ ราคา_รับทำดุษฎีนิพนธ์_การทำงานดุษฎีนิพนธ์_งานดุษฎีนิพนธ์_บริการรับทำวิจัย.com_เทคนิคทำงานวิจัย_ปัญหางานวิจัย_ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_การทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโท_วิทยานิพนธ์ป. โท_การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย_วัตถุประสงค์การวิจัย_หัวข้องานวิทยานิพนธ์_หัวข้องานวิจัย_หัวข้องานดุษฎีนิพนธ์_หัวข้อวิจัย การท่องเที่ยว_วิจัยหัวข้อ
อ้างอิงจาก : www.unsplash.com

การทำงานวิทยานิพนธ์ที่ดีนั้นจำเป็นที่จะต้องศึกษาในสิ่งที่แปลกใหม่ และจะต้องไม่ซ้ำกับหัวข้อที่เคยมีผู้ทำการศึกษาวิจัยไปแล้ว เพราะหากไม่ทำเช่นนั้นแล้วหัวข้อดังกล่าวนั้นจะมีเนื้อหาที่ไม่น่าสนใจเพียงพอและเป็นการศึกษาซ้ำซ้อนที่ไม่มีประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการ

ซึ่งการที่จะศึกษาต่อยอดโดยที่ไม่มีการซ้ำกับหัวข้อวิจัยที่เคยมีการศึกษามาแล้วได้นั้นจำเป็นที่จะต้องมีการสืบค้นข้อมูลและมีการค้นคว้าก่อนที่จะตั้งหัวข้องานวิทยานิพนธ์ก่อนทุกครั้ง โดยเฉพาะงานวิทยานิพนธ์ที่มีความสอดคล้องกับข้อมูลที่ทันสมัย ก็จะมีความแปลกใหม่และดึงดูดความสนใจได้มากกว่าหัวข้อที่มีผู้ทำการศึกษามาแล้วอย่างมากมาย

เช่นหัวข้อที่เกี่ยวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด ความคาดหวัง ความสามารถของบุคคล ความต้องการในการพัฒนา หรือคุณภาพชีวิต สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่มีทฤษฎีแนวคิดที่สนับสนุนอย่างเพียงพอ แต่ว่ามีผู้ที่ทำการศึกษาค้นคว้ามาก่อนแล้วเป็นจำนวนมาก การที่จะศึกษาค้นคว้าสิ่งที่เป็นปัจจัยตัวแปรดังกล่าวเหล่านี้อีกจึงอาจทำให้เกิดความซ้ำซ้อนและไม่น่าสนใจอีกต่อไป

ยกเว้นแต่ว่าท่านสามารถนำตัวแปรหรือแนวคิดทฤษฎีต่างๆ เหล่านั้นมาเชื่อมโยงกับสิ่งใหม่ที่กำลังได้รับความสนใจในปัจจุบันได้ ก็จะสามารถต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่เดิมให้กลายเป็นสิ่งใหม่ แนวทางใหม่ขึ้นมาได้

3. ขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบอีกครั้ง

ทำงานวิจัย_เคล็ดลับการทำงานวิจัย_บริการงานวิจัย_บริการรับทำวิจัย_รับทำวิจัย ราคา_รับทำวิจัย_การทำงานวิจัย_งานวิจัย_บริการงานวิทยานิพนธ์_บริการรับทำวิทยานิพนธ์_รับทำวิทยานิพนธ์ ราคา_รับทำวิทยานิพนธ์_การทำงานวิทยานิพนธ์_งานวิทยานิพนธ์_บริการงานดุษฎีนิพนธ์_บริการรับทำดุษฎีนิพนธ์_รับทำดุษฎีนิพนธ์ ราคา_รับทำดุษฎีนิพนธ์_การทำงานดุษฎีนิพนธ์_งานดุษฎีนิพนธ์_บริการรับทำวิจัย.com_เทคนิคทำงานวิจัย_ปัญหางานวิจัย_ข้อผิดพลาดในการทำวิจัย_กำหนดปัญหางานวิจัย_การเลือกหัวข้องานวิจัย_การทำวิทยานิพนธ์ปริญญาโท_วิทยานิพนธ์ป. โท_การเขียนวัตถุประสงค์การวิจัย_วัตถุประสงค์การวิจัย_หัวข้องานวิทยานิพนธ์_หัวข้องานวิจัย_หัวข้องานดุษฎีนิพนธ์_หัวข้อวิจัย การท่องเที่ยว_วิจัยหัวข้อ
อ้างอิงจาก : www.unsplash.com

หลังจากท่านสามารถกำหนดหัวข้องานวิทยานิพนธ์ขึ้นมาได้คร่าวๆ แล้ว การนำเสนอหัวข้อดังกล่าวเพื่อขอคำแนะนำจากอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นสิ่งสำคัญอย่างมากในการทำให้ท่านได้หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ทันสมัยและเหมาะสมกับความต้องการของอาจารย์ที่ปรึกษาและตัวท่านเอง

เนื่องจากการให้คำแนะนำหัวข้องานวิทยานิพนธ์นั้นอยู่ในความถนัดของอาจารย์ที่ปรึกษาด้วย หากว่าท่านถนัดในหัวข้อเรื่องนั้นๆ แต่อาจารย์ที่ปรึกษาของท่านนั้นไม่ถนัด ก็อาจจะทำให้อาจารย์ที่ปรึกษาไม่สามารถให้คำแนะนำที่ดีต่อคุณภาพของงานวิทยานิพนธ์นั้นได้

ดังนั้นหากท่านสามารถที่จะตั้งหัวข้องานวิทยานิพนธ์ขึ้นมาอย่างคร่าวๆ ก่อน แล้วนำมาขอคำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา ก็จะทำให้ท่านได้รับคำแนะนำหรือข้อปรับปรุงที่จะทำให้หัวข้องานวิทยานิพนธ์ของท่านนั้นดีขึ้นมาได้โดยที่อยู่ในความถนัดของทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและของตัวท่านเอง

เทคนิคการตั้งหัวข้องานวิทยานิพนธ์ 3 ข้อที่ได้กล่าวไปในข้างต้นนั้น หากท่านสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการตั้งหัวข้องานของท่านได้ ก็จะทำให้ท่านสามารถตั้งหัวข้องานวิทยานิพนธ์ที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้อ่านได้ และจะทำให้งานวิทยานิพนธ์นั้นสามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย

ช่องทางติดต่อ
Tel: 0924766638 คุณอาจุ้ย
อีเมล: ichalermlarp@gmail.com
LINE: @impressedu
(หยุดทุกวันอาทิตย์)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

error: Content is protected !!